මොරවක ජාතික පාසල අසල

Published by Manamperi 2017-12-08 13:12:40 Matara, Deniyaya

දෙනියාය,අකුරැස්ස ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ,මොරවක ජාතික පාසල අසල ව්‍යාපාරයට හෝ පදිංචියට සුදුසු බිම්කොටසක් ඉතා සාධාරන මුදලකට විකිණීමට ඇත........විමසීම්:-077 215 2794 මනම්පේරි

Land
Land Type : Other
Land Size : 10 pu Perches
Address :
For sell
Matara, Deniyaya

Do you need to advertise with us?

Advertise with us